kalakazo (kalakazo) wrote,
kalakazo
kalakazo

"Ход конем" патриарха Филарета Денисенко...

Удивляюсь широте натуры и масштабу личности
владыки Филарета Денисенко.
Если в 1990-м патриархом Московским был бы избран Филарет,
то новейшая история РПЦ МП была бы не столь провальной:


"Заява Прес-центру Київської Патріархії щодо діалогу з РПЦ

У зв‘язку з ухваленням на Архієрейському Соборі РПЦ в Москві 30 листопада 2017 р. рішення, яке може бути підставою для неправильних висновків щодо змісту та мотивів звернення Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета від 16 листопада 2017 р. до Патріарха Московського Кирила і єпископату РПЦ, з благословення Святійшого Патріарха Філарета Прес-центр Київської Патріархії повідомляє наступне:
Через посередництво Першоієрарха РПЦЗ (МП) митрополита Іларіона (Капрала) нещодавно Московська Патріархія висловила бажання вступити в діалог з Патріархом Філаретом. Безпосереднім предметом діалогу малося на увазі подолання всього комплексу проблем, які перешкоджають нормальному церковному спілкуванню між РПЦ і УПЦ КП, як це має бути між Помісними Церквами.

Головною перешкодою для РПЦ є її власні рішення щодо «зняття сану» (1992 р.) та «анафематствування» (1997 р.), які Московський Патріархат безпідставно і неканонічно застосував до Патріарха Філарета. Тому першим кроком для встановлення відносин між двома Помісними Церквами мало стати рішення Архієрейського Собору РПЦ про «визнання небувшими» вказаних рішень щодо Патріарха Філарета - так само, яке це раніше було зроблено РПЦ задля діалогу з РПЦЗ та із старообрядцями (визання небувшими анафем на старі обряди).

Наслідком такого рішення мало стати створення передумов для визнання Російською Церквою автокефалії Помісної Української Православної Церкви і об‘єднання українського православ‘я навколо Київського Патріаршого Престолу - що є і завжди було єдиною кінечною метою діалогу УПЦ КП з Московським Патріархатом.

Враховуючи цю позицію та бажаючи виявити добру волю, Патріарх Філарет на прохання, висловлене від імені та за дорученням Патріарха Кирила, надіслав до нього лист, який публікується в копії. В цьому листі були враховані побажання з боку Московського Патріархату «обійти гострі кути» для того, щоби обидві сторони мали можливість у діалозі «зберегти лице».

Слід зазначити, що у листі не йдеться про «прохання» Патріарха Філарета - він «закликає» своїх адресатів визнати від початку не дійсними ті рішення, які Московському Патріархату заважають відновити молитовну єдність з Помісною УПЦ - Київським Патріархатом.

Після такого рішення Патріарх Філарет висловлює сподівання на рішення РПЦ визнати автокефалію УПЦ.

Пам‘ятаючи про те, що Христос заповідає шукати примирення з тими, хто ворогує проти тебе, і просити прощення за власні гріхи (що робить і кожен священнослужитель під час Літургії, звертаючись за вказаною у листі формулою до співслужителів і до мирян) - Патріарх Філарет звернувся зі словами про прощення, щоби особисті образи (які є, зокрема, щодо Патріарха Філарета у низки ієрархів Московського Патріархату) не стояли на перешкоді діалогу. Так само він звістив про те, що і особисто прощає тих, хто його ображав і не тримає на них гніву. Адже «прощаємо і просимо прощення» - дієва формула примирення, яка не раз довела свою відповідність.

Що ж стосується тих «провин», які приписуються Патріарху Філарету Московським Патріархатом, зокрема «провини розколу», то Патріарх Філарет ніколи не визнавав, не визнає і не буде визнавати себе у них винним - а тому не має підстави в цьому каятися. Навпаки, провина розділення Православ‘я в Україні лежить на організаторах так званого «Харківського собору», які повинні були би визнати це і покаятися у вчиненому порушенні церковних канонів.

Попри все у Київському Патріархаті вітають бажання з боку Московського Патріархату вести діалог. Однак метою такого діалогу не може бути ані «покаяння» перед РПЦ, ані адміністративне приєднання до неї у будь-якій формі. Єдиною кінцевою метою такого діалогу УПЦ КП бачить виключно визнання автокефалії Помісної УПЦ, Київського Патріархату, та об‘єднання українського православ‘я.

Тому Священний Синод УПЦ КП на найближчому засіданні розгляне бажання РПЦ вести діалог та ухвалить відповідне рішення".

отсюда


Перевод:

"Заявление Пресс-центра Киевской Патриархии относительно диалога с РПЦ. В связи с принятием на Архиерейском Соборе РПЦ в Москве 30 ноября в 2017 г. решения, которое может быть основанием для неправильных выводов относительно содержания и мотивов обращения Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета от 16 ноября в 2017 г. к Патриарху Московскому Кириллу и епископату РПЦ, с благословения Святейшего Патриарха Филарета Пресс-центр Киевской Патриархии сообщает следующее:

Через посредничество Первоиерарха РПЦЗ (МП) митрополита Иллариона (Капрала) недавно Московская Патриархия выразила желание вступить в диалог с Патриархом Филаретом. Непосредственным предметом диалога имелось в виду преодоление всего комплекса проблем, которые препятствуют нормальному церковному общению между РПЦ и УПЦ КП, как это должно быть между Поместными Церквями. Главным препятствием для РПЦ является ее собственные решения относительно «снятия сана» (в 1992 г.) и «анафематствування» (в 1997 г.), которые Московский Патриархат безосновательно и неканонически применил к Патриарху Филарету. Поэтому первым шагом для установления отношений между двумя Поместными Церквями должно было стать решение Архиерейского Собора РПЦ о «признании небывшими» указанных решений относительно Патриарха Филарета - так же, как это раньше было сделано РПЦ ради диалога с РПЦЗ и со старообрядцами (признании небывшими анафем на старые обряды).

Следствием такого решения должно было стать создание предпосылок для признания Русской Церковью автокефалии Поместной Украинской Православной Церкви и объединение украинского православия вокруг Киевского Патриаршего Престола - что есть и всегда было единственной конечной целью диалога УПЦ КП с Московским Патриархатом. Учитывая эту позицию и желая проявить добрую волю, Патриарх Филарет по просьбе, выраженной от имени и по поручению Патриарха Кирилла, направил к нему письмо, копия которого публикуется. В этом письме были учтены пожелания со стороны Московского Патриархата «обойти острые углы» для того, чтоб обе стороны имели возможность в диалоге «сохранить лицо».

Следует отметить, что в письме не идет речь о «просьбе» Патриарха Филарета - он «призывает» своих адресатов признать от начала не действительными те решения, которые Московскому Патриархату мешают возобновить молитвенное единство с Поместной УПЦ - Киевским Патриархатом. После такого решения Патриарх Филарет выражает надежду на решение РПЦ признать автокефалию УПЦ. Помня о том, что Христос заповедует искать примирения с теми, кто враждует против тебя, и просить прощения за собственные грехи (что делает и каждый священнослужитель во время Литургии, обращаясь с указанной в письме формулой к сослужмтелям и к мирянам) - Патриарх Филарет обратился со словами о прощении, чтоб личные обиды (какие есть, в частности, относительно Патриарха Филарета в рядах иерархов Московского Патриархата) не были препятствием для диалога. Так же он известил о том, что и лично прощает тех, кто его обижал и не держит на них зла. Ведь «прощаем и просим прощения» - действенная формула примирения, что подтверждалось не раз.

Что же касается тех «провинностей», которые приписываются Патриарху Филарету Московским Патриархатом, в частности «вины раскола», то Патриарх Филарет никогда не признавал, не признает и не будет признавать себя в них виновным - а потому не имеет основания в них каяться. Напротив, вина разделения Православия в Украине лежит на организаторах так называемого «Харьковского собора», которые должны были бы признать это и покаяться в совершенном ими нарушении церковных канонов. Невзирая ни на что в Киевском Патриархате приветствуют желание со стороны Московского Патриархата вести диалог. Однако целью такого диалога не может быть ни «покаяние» перед РПЦ, ни административное присоединение, к ней в любой форме. Единственной конечной целью такого диалога УПЦ КП видит исключительно признание автокефалии Поместной УПЦ, Киевского Патриархата, и объединения украинского православия.

Поэтому Священный Синод УПЦ КП на ближайшем заседании рассмотрит желание РПЦ вести диалог и примет соответствующее решение".

"Предстоятелю Русской Православной Церкви
Патриарху Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ,
Епископату Русской Православной Церкви

Ваше Святейшество!
Собратия во Христе!

Писание учит нас: «Никому не воздавайите злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12:17-18). И Сам Спаситель говорит: «По том у узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35).

Желая прекратить разделения и распри между православными христианами, восстановить евхаристическое и молитвенное общение, как это надлежит в Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами, обращаюсь к Вам с призывом принять надлежащие решения, благодаря которым будет положен конец существующему противостоянию. А именно - вменить яко не бывшие все решения, в том числе о прещениях и отлучениях, вышеозначенному препятствующие.

Выражаю надежду на то, что далее, Богу содействующу, Вами будут приняты и все иные решения, вытекающие из этого и необходимые для блага Православия.

За прошедшие годы многие огорчения и раздоры омрачили взаимные отношения между православными в наших странах. Пусть же приблизится день, когда по слову богослужения Пасхального торжества «друг друга обнимем; скажем: "Братья!" и ненавидящим нас, всё простим ради воскресения». И я, как Ваш собрат и сослужитель, прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем.

С любовью во Христе
ваш собрат Филарет

16 ноября 2017 г
г. Киев".
Tags: УПЦ, УПЦ МП, Филарет Денисенко
Subscribe

 • Пять копеек о Евгении Евтушенко...

  Достопочтенная Мария Шатохина – о приснопамятном поэте Евгении Евтушенко: "Упокой, Господи... Добавлю свои 5копеек. Итак. Заканчивали мы школу.…

 • † Евгений Евтушенко

  На 84 году своего земнаго жития скончался последний пиит литературоцентричной эпохи, собиравший в СССР на свои выступления целые стадионы, Евгений…

 • Евгений Евтушенко при смерти...

  Пишет американский пресвитер: "У одного из моих коллег дочь учится в классе, где русский язык преподает супруга Евгения Евтушенко. Вчера она не вышла…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic
  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 21 comments

 • Пять копеек о Евгении Евтушенко...

  Достопочтенная Мария Шатохина – о приснопамятном поэте Евгении Евтушенко: "Упокой, Господи... Добавлю свои 5копеек. Итак. Заканчивали мы школу.…

 • † Евгений Евтушенко

  На 84 году своего земнаго жития скончался последний пиит литературоцентричной эпохи, собиравший в СССР на свои выступления целые стадионы, Евгений…

 • Евгений Евтушенко при смерти...

  Пишет американский пресвитер: "У одного из моих коллег дочь учится в классе, где русский язык преподает супруга Евгения Евтушенко. Вчера она не вышла…