?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Поделиться Next Entry
Воссоздать в Киеве Ставропигию Вселенского Патриарха...
СУПчика хочится
kalakazo
Достопочтенный rwmios_f:


"ДА ВОЗРАДУЮТСЯ НЕБЕСА! УКРАИНА СТАВРОПИГИЯ ЦАРЬГРАДА. КАК АФОН!

https://www.patriarchate.org/-/communiq-1

Ἀνακοινωθέν (11/10/2018).

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας κατά τάς ἡμέρας 9-11 τ.μ. Ὀκτωβρίου 2018. Κατ᾿ αὐτήν ἐξητάσθησαν καί συνεζητήθησαν τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα.

Сошедшийся, под председательством его Божественейшего Всесвятейшества, Святой и Священный Синод на свое очередное совещание в дни 9-11 Октября.
На нем, были рассмотренны и обсужденны стоящие на повестке дня вопросы.

Τό ἱερόν σῶμα ἠσχολήθη ἰδιαιτέρως καί διά μακρῶν μέ τό ἐκκλησιαστικόν θέμα τῆς Οὐκρανίας, παρόντων καί τῶν Ἐξάρχων τῶν ἀποσταλέντων εἰς Οὐκρανίαν, ἤτοι τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Edmonton κ. Ἱλαρίωνος, καί, κατόπιν διεξοδικῶν συζητήσεων, ἀπεφάσισε:

Священное тело особо и долго занималось церковным вопросом Украины, в присутствии и экзархов, т.е всесвященного г.Даниила архиепископа Паифилийского и боголюбивейшего епископа Эмонта Иллариона и после чередующихся заседаний решило:

1) Νά ἀνανεώσῃ τήν ἤδη εἰλημμένην ἀπόφασιν ὅπως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον χωρήσῃ εἰς τήν χορήγησιν αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας.

1)Обновить уже принятое решение о даровании автокефалии Церкви Украины

2) Νά ἀνασυστήσῃ τό ἐν Κιέβῳ τό γε νῦν Σταυροπήγιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἕν ἐκ τῶν πολλῶν ἐν Οὐκρανίᾳ Σταυροπηγίων Αὐτοῦ ἐκ τῶν παρελθόντων αἰώνων.

2) Воссоздать в Киеве Ставропигию Вселенского Патриарха, одну из многих его Ставропигий прошедших веков.

3) Κατά τάς κανονικάς προνομίας τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντι- νουπόλεως ὅπως δέχηται ἐκκλήτους προσφυγάς ἀρχιερέων καί ἄλλων κληρικῶν ἐκ πασῶν τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, νά δεχθῇ τάς σχετικάς αἰτήσεις τοῦ Φιλαρέτου Ντενισένκο καί τοῦ Μακαρίου Μαλετίτς καί τῶν σύν αὐτοῖς, οἵτινες εὑρέθησαν ἐν σχίσματι ὄχι διά δογματικούς λόγους, καί νά ἀποκαταστήσῃ αὐτούς μέν εἰς τόν ἀρχιερατικόν ἤ ἱερατικόν αὐτῶν βαθμόν, τούς δέ πιστούς αὐτῶν εἰς ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν.

3) Согласно каноническим преимуществам Константинопольского Патриарха, таким как, принимать прибегающим к нему архиереев и клириков других автокефальных Церквей, принять соответствующее прошение Филарета Денисенко и Макария Малетича и иже с ними, которые оказались в расколе не по догматическим причинам, в их их архиерейском и священическом достоинстве, а их верных принять в церковное общение.

4) Νά ἅρῃ τήν ἰσχύν τοῦ Συνοδικοῦ Γράμματος Ἐκδόσεως τοῦ ἔτους 1686, τοῦ ἐκδοθέντος διά τάς τότε περιστάσεις, διά τοῦ ὁποίου ἐδίδετο, κατ᾿ οἰκονομίαν, τό δικαίωμα εἰς τόν Πατριάρχην Μόσχας νά χειροτονῇ τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτην Κιέβου, ἐκλεγόμενον ὑπό τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ καί ὀφείλοντα νά μνημονεύῃ "ἐν πρώτοις" τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς ἔνδειξιν κανονικῆς ἐξαρτήσεως.

4) Упразднить силу Синодального Деяния(акта) издания 1686, данному по обстоятельствам того времени, которым давалось по икономии право московскому патриарху рукополагать киевского митрополита,избираемого собранием клира и народа его епархии и обязанного в первых поминать Вселенского патриарха, в показание канонической зависимости.

5) Νά κάμῃ ἔκκλησιν πρός πάσας τάς ἐμπλεκομένας πλευράς νά ἀποφεύγουν καταλήψεις Ναῶν, Μονῶν καί ἄλλων περιουσιακῶν στοιχείων, ὡς καί πᾶσαν πρᾶξιν βίας καί ἐκδικητικότητος, εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.

5) Сделать призыв всем имеющим отношение сторонам, не делать захватов храмов, монастырей и других собственностей, равно как и любых действий насилия отмщения, для воцарения мира и любви Христовой.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 11ῃ Ὀκτωβρίου 2018
В Патриархии 11 октября 2018

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
Из архисекретариата Священного Синода".

отсюда

  • 1
Вот кому счастие-то привалило, ромею нашему. Сбылися его мячты об унижении Москвы и величии Стамбула.

Да не ясно ничего...Народ уловлен в сети антицерковной раскольничьей московской пропаганды...Москве я только добра хочу. Выхода из лжеправославной тьмы к Православному Свету. Но без таких "унижений" это невозможно. Но единственное, что может настоящий выход из московского тупика, дать-это упразднение автокефалии...Кстати в оффициальном тексте Вселенского один один все те аргументы в пользу каноничной принадлежности Киева именно Константинополю , которые я приводил задолго до опубликования оффициального текста. Ромеи мыслят одинаково... мой беглый черновой перевод оффициального текста Вселенского патриархата
http://rwmiosini.blogspot.com/2018/10/blog-post.html?m=1

Edited at 2018-10-12 08:20 am (UTC)

Перевод с ошибками, показывающими недостаточное знание греческого.

Он же хохол - ромей недоделанный :)

Перевод с ошибками+++
Για δείξτε τα λάθη κ-ε ψεύτη. Έγραφα πρόχειρα από το κινιτό.
А ну ка покажите "ошибки" г-н лжец. Хотя я конечно писал быстро в темноте с мобильного. Ни на что кроме клеветы варвары не способны.

Edited at 2018-10-12 08:16 am (UTC)

Погоди , не поняло ещё ,,священное тело " шо натворило , ещё наплачится вдоволь от укропопов

на трон Константинопольских Патриархов ВОССТАВИТЬ истинного православного Патриарха -антиэкумениста, патриарха -антипаписта, Блаженннейшаго и Святейшаго Патриарха Святаго Града Иерусалима и всея Свято Земли Палестины Иринея Перваго, незаконно и преступно свергнутого по указке ВОР-ФОЛОМЕЕМ и всей масонской закулисной антиправославной бандой.

Это сатанинское нападение с помощью лже-архипастырей на законного Предстоятеля Матери всех Церквей - Церкви Православной Иерусалимской привело к тем страшным последствиям, которые разоворачиваются с особой силой сегодня.

Долой преступника паписта масона предателя ВОР-фоломея, на ТРОН ПАТРИАРХОВ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИХ -- БЛАЖЕННЕЙШАГО И СВЯТЕЙШАГО ПАТРИАРХА ИРИНЕЯ ПЕРВАГО !!!

Ну а на каком основании "воссоздать"? Триста лет с лишним жили там христиане и не тужили. Ни о чем турецкоподданного не спрашивали. Оно конечно, наш ПК сам здорово лоханулся, приведя ситуацию к маразму оному, хохлов не отпуская, а впрочем, не своей волей же, чисто послушанием. Но турецкий то знаток канонов ваще - что хочу, то и сворочу! И никого не спрашивая.
Тут как не крутись, а приходится с Чаплиным быть согласным - нема боле Кпльского патриархату!

Ну а на каком основании "воссоздать"? +++

На основании Священных Канонов Церкви и прав Вселенского Престола данных ему Вселенскими соборами т.е Самим Богом.
http://rwmiosini.blogspot.com/2018/10/blog-post.html?m=1

Edited at 2018-10-12 08:17 am (UTC)

священная бумажка, данная Кплем тогда и отозванная сейчас, тоже
"Самим Богом" и давалась и отбиралась?
И не должен ли был Кпльский "посоветоваться с товарищами", прежде чем усугублять украинский раскол?

Все сказанно в официальном тексте Вселенского патриархата. Ни одно из условий Акта московской стороной никогда не исполнялось. Соответственно московская сторона под тем прещением которое сказанно в конце Акта, тем кто нарушит его. Вселенский патриарх имеет право не советоваться по поводу того, что и как ему делать на своей канонической территории. Только неадекватный человек, может называть принятие в церковное общение, Высшей, на данный момент Церковной инстанцией(1), миллионов заблудших раскольников "усугублением раскола".
(1) до созыва вселенского собора

Edited at 2018-10-12 08:52 am (UTC)

Ну да, на своей-то в Стамбуле особо не разгуляешься.

Наадекватный человек только может тут видеть какую то "каноническую справедливость". Обычный захват чужого, вроде крымнаша..
Правда, Дед стамбульский свое слово сказал и будет сидеть в Стамбуле, ждать, чего те хохлы дальше сделают.

Девиз украинского попа через пару лет:


Грецка церква мать родная,
Бармалей отец родной.
Нафига родня такая,
Лучше буду сиротой.

  • 1