kalakazo (kalakazo) wrote,
kalakazo
kalakazo

Воссоздать в Киеве Ставропигию Вселенского Патриарха...

Достопочтенный rwmios_f:


"ДА ВОЗРАДУЮТСЯ НЕБЕСА! УКРАИНА СТАВРОПИГИЯ ЦАРЬГРАДА. КАК АФОН!

https://www.patriarchate.org/-/communiq-1

Ἀνακοινωθέν (11/10/2018).

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας κατά τάς ἡμέρας 9-11 τ.μ. Ὀκτωβρίου 2018. Κατ᾿ αὐτήν ἐξητάσθησαν καί συνεζητήθησαν τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα.

Сошедшийся, под председательством его Божественейшего Всесвятейшества, Святой и Священный Синод на свое очередное совещание в дни 9-11 Октября.
На нем, были рассмотренны и обсужденны стоящие на повестке дня вопросы.

Τό ἱερόν σῶμα ἠσχολήθη ἰδιαιτέρως καί διά μακρῶν μέ τό ἐκκλησιαστικόν θέμα τῆς Οὐκρανίας, παρόντων καί τῶν Ἐξάρχων τῶν ἀποσταλέντων εἰς Οὐκρανίαν, ἤτοι τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Edmonton κ. Ἱλαρίωνος, καί, κατόπιν διεξοδικῶν συζητήσεων, ἀπεφάσισε:

Священное тело особо и долго занималось церковным вопросом Украины, в присутствии и экзархов, т.е всесвященного г.Даниила архиепископа Паифилийского и боголюбивейшего епископа Эмонта Иллариона и после чередующихся заседаний решило:

1) Νά ἀνανεώσῃ τήν ἤδη εἰλημμένην ἀπόφασιν ὅπως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον χωρήσῃ εἰς τήν χορήγησιν αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας.

1)Обновить уже принятое решение о даровании автокефалии Церкви Украины

2) Νά ἀνασυστήσῃ τό ἐν Κιέβῳ τό γε νῦν Σταυροπήγιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἕν ἐκ τῶν πολλῶν ἐν Οὐκρανίᾳ Σταυροπηγίων Αὐτοῦ ἐκ τῶν παρελθόντων αἰώνων.

2) Воссоздать в Киеве Ставропигию Вселенского Патриарха, одну из многих его Ставропигий прошедших веков.

3) Κατά τάς κανονικάς προνομίας τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντι- νουπόλεως ὅπως δέχηται ἐκκλήτους προσφυγάς ἀρχιερέων καί ἄλλων κληρικῶν ἐκ πασῶν τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, νά δεχθῇ τάς σχετικάς αἰτήσεις τοῦ Φιλαρέτου Ντενισένκο καί τοῦ Μακαρίου Μαλετίτς καί τῶν σύν αὐτοῖς, οἵτινες εὑρέθησαν ἐν σχίσματι ὄχι διά δογματικούς λόγους, καί νά ἀποκαταστήσῃ αὐτούς μέν εἰς τόν ἀρχιερατικόν ἤ ἱερατικόν αὐτῶν βαθμόν, τούς δέ πιστούς αὐτῶν εἰς ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν.

3) Согласно каноническим преимуществам Константинопольского Патриарха, таким как, принимать прибегающим к нему архиереев и клириков других автокефальных Церквей, принять соответствующее прошение Филарета Денисенко и Макария Малетича и иже с ними, которые оказались в расколе не по догматическим причинам, в их их архиерейском и священическом достоинстве, а их верных принять в церковное общение.

4) Νά ἅρῃ τήν ἰσχύν τοῦ Συνοδικοῦ Γράμματος Ἐκδόσεως τοῦ ἔτους 1686, τοῦ ἐκδοθέντος διά τάς τότε περιστάσεις, διά τοῦ ὁποίου ἐδίδετο, κατ᾿ οἰκονομίαν, τό δικαίωμα εἰς τόν Πατριάρχην Μόσχας νά χειροτονῇ τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτην Κιέβου, ἐκλεγόμενον ὑπό τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ καί ὀφείλοντα νά μνημονεύῃ "ἐν πρώτοις" τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς ἔνδειξιν κανονικῆς ἐξαρτήσεως.

4) Упразднить силу Синодального Деяния(акта) издания 1686, данному по обстоятельствам того времени, которым давалось по икономии право московскому патриарху рукополагать киевского митрополита,избираемого собранием клира и народа его епархии и обязанного в первых поминать Вселенского патриарха, в показание канонической зависимости.

5) Νά κάμῃ ἔκκλησιν πρός πάσας τάς ἐμπλεκομένας πλευράς νά ἀποφεύγουν καταλήψεις Ναῶν, Μονῶν καί ἄλλων περιουσιακῶν στοιχείων, ὡς καί πᾶσαν πρᾶξιν βίας καί ἐκδικητικότητος, εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.

5) Сделать призыв всем имеющим отношение сторонам, не делать захватов храмов, монастырей и других собственностей, равно как и любых действий насилия отмщения, для воцарения мира и любви Христовой.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 11ῃ Ὀκτωβρίου 2018
В Патриархии 11 октября 2018

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
Из архисекретариата Священного Синода".

отсюда
Tags: УПЦ, патриарх Варфоломей
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 14 comments